ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal
image

ศาลอุทธรณ์

ทำเนียบประธานศาลอุทธรณ์

ทำเนียบประธานศาลอุทธรณ์

1. นายสะสม สิริเจริญสุข ดำรงตำแหน่ง 19 พฤษภาคม 2543 - 30 กันยายน 2544

 2. ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545

 3. นายสุพล พันธุมโน ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันายน 2546

 4. นายไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

 5. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548

 6. นายธีรศักดิ์ เตียวัฒนานนท์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549

 7. ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา สุทธิบดี ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

 8. นายพงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

 9. นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 

10. ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554

 11. นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

                    12. นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

 13. นายเอกชัย ชินณพงศ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558

 14. นายศิริชัย วัฒนโยธิน 1 ตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2560 (ขอลาออกจากราชการ)

 15. นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี (รักษาราชการแทนประธานศาลอุทธรณ์) ดำรงตำแหน่ง สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 

 16. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

17. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

 18. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 19. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

 20. นายพศวัจณ์ กนกนาก ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน