ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal
image

ศาลอุทธรณ์

ทำเนียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ทำเนียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 1. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหลวง  ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 111

 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (หม่อมเจ้าขาว) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีราษฎร์ ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 111 - ร.ศ. 114

 3. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีราษฎร์ และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) - พ.ศ. 2459

 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ ว่าที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ดำรงตำแหน่ง จนถึงเดือนมกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) 

                    5. พระบริรักษ์จริยาวัตร (ทองดี ธรรมศักดิ์) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ดำรงตำแหน่ง 7 มกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) - พ.ศ. 2459

                    6. พระยาธรรมศาสตร์นารถประนัย (จุ้ย สุวรรณทัต) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ ดำรงตำแหน่ง 24 มกราคม 2459 - 2469

                    7. พระยามหาวินิจฉัยมนตรี (เภา ภรวัย) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ดำรงตำแหน่ง 24 มกราคม 2459 - เมษายน 2469

 8. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน 2469 - กรกฎาคม 2475

                    9. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) ดำรงตำแหน่ง 26 กรกฎาคม 2475 - 18 สิงหาคม 2476

 10. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)  ดำรงตำแหน่ง 19 สิงหาคม 2476 - 31 มีนาคม 2481

 11. พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์) ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2482 - 21 มีนาคม 2483 

 12. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2483 - 14 สิงหาคม 2485 

 13. หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) ดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2485 - 31 ธันวาคม 2485 

 14. พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์) ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2486 - 27 สิงหาคม 2496

 15. หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) ดำรงตำแหน่ง 28 สิงหาคม 2496 - 31 มีนาคม 2502

 16. นายประวัติ ปัตตพงศ์ ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2502 - 14 ตุลาคม 2505 

 17. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง 15 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2506 

 18. ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นผู้ทำการแทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชั่วคราว ดำรงตำแหน่ง 10 ตุลาคม 2506 - พฤษภาคม 2508 

 19. ศาสตราจารย์ประกอบ หุตะสิงห์ ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2508 - 14 ตุลาคม 2510

 20. ศาสตราจารย์กำธร พันธุลาภ ดำรงตำแหน่ง 15 ตุลาคม 2510 - 30 กันายน 2515

 21. นายจินดา บุณยอาคม ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2515 - 31 มีนาคม 2516

 22. นายทำนอง ดิศวนนท์ ดำรงตำแหน่ง 2 เมษายน 2516 - 30 กันายน 2517

 23. นายอุดม เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่ง 2 ตุลาคม 2517 - พฤษภาคม 2519 

 24. นายสุธรรม วรรณแสง ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2519 - 30 กันายน 2519 

 25. ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520 

26. นายประพจน์ ถิระวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2520 - 30 กันายน 2521

 27. นายถนอม ครูไพศาล ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันายน 2523 

 28. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2529

 29. นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2532

 30. ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2533 

 31. นายสวัสดิ์ โชติพานิช ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2534

32. นายถาวร ตันตราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536

 33. นายเคียง บุญเพิ่ม ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันายน 2539

 34. นายเกียรติ จาตนิลพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันายน 2540

 35. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2542

36. นายสะสม สิริเจริญสุข ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2542 - 18 พฤษภาคม 2543