Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal
image

ศาลอุทธรณ์

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕image

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/289/T_0006.PDF

แหล่งที่มาของข้อมูล :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th