Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal
image

ศาลอุทธรณ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2565-2568image

วิสัยทัศน์ศาลยุติธรรม

"ศาลยุติธรรมยึดมั่นหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน"

พันธกิจศาลยุติธรรม

1. อำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดสังคมสันติสุข และการพัฒนาทางเศรษกิจและสังคมที่ยั่งยืน

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชื่อมั่นศรัทธาและการมีส่วนรวมของประชาชนในระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในนานาอารยประเทศ

 


image เอกสารแนบ