ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลอุทธรณ์

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

          ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เว้นแต่บทบัญญัติกฎหมายมีข้อจำกัดในการอุทธรณ์หรือกำหนดให้คำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นที่สุด โดยการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์มีลักษณะการตรวจสอบ หรือการทบทวนไม่ใช่เป็นการพิจารณาคดีใหม่ และไม่มีการสืบพยานในศาลอุทธรณ์ รวมทั้งพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น คดีที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์คัดค้าน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา วิินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง คำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ การให้ขังหรือการปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหา หรือจำเลย ที่ถูกขังในระหว่างอุทธรณ์ รับฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ และการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีที่มีการอุทธรณ์